What restaurants are near Chenghuang Temple?

AwesomeVilla
on Nov 1, 2020
1 Answers
Judah_Dillard
on Nov 1, 2020

You could try Gang Ya Gou ( Tian Yi Square ),Ningbo Zhuang Yuan Lou Hotel,Niu Wei Xiang Tian ( Hai Shu Yue Hu ),Hong Deng Long Long Feng Restaurant,Shi Pu Restaurant( Tian Yi )